Ikäruoka 2.0

Miten ikäihmisten kauppa- ja ravintolapalvelut saadaan sujuvammaksi? Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Gery on mukana hankkeessa, jossa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluita tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ikäruoka 2.0 -hanke järjestävät webinaarin 3.12.2020 klo 12:00 – 16:00.

Webinaarin tavoitteet:

  • edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia
  • tukea ikääntyneiden kotona asuvien hyvää syömistä helposti saavutettavilla, monipuolisilla palveluilla
  • lisätä ymmärrystä ikääntyneiden ravitsemustarpeista ja edistää yhteistyötä toimijoiden kesken
  • tehdä tunnetuksi ja viedä käytäntöön uusi Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus.

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/uutiset/hyva-ruoka-ja-ravitsemus-ikaantyessa--webinaari-joulukuussa/

Suomalaiset ikääntyvät vauhdilla. Ikäihmisten, omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kun toimintakyky heikkenee, oman asuinalueen palvelut eivät aina tue kotona asuvan ikäihmisen hyvää syömistä. Kauppaan ei pääse tai kaupassa on vaikeaa löytää tuttuja ruokia. Ravintolaan syömään meneminen pelottaa, kun ei tiedä, miten siellä toimitaan. Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut.

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille. Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa ikäihmisten erilaisista ruokaympäristöistä, ruokaan liittyvistä palveluista ja palvelutarpeista. Hanketoimijat jalkautuvat erilaisille pilottialueille ja kartoittavat alueen palvelut, joita ikääntyneille on nyt tarjolla.

Tämän jälkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitetään yhdessä ikäihmisten palveluita ja ikäihmiset pääsevät käytännössä testaamaan ja arvioimaan palveluita. Alueelle voidaan kehittää uusia palveluita, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ikäihmiset voivat niitä helpommin käyttää. Monesti kysymys on yksinkertaisista asioista kuten siitä, onko ravintolan ruokalista selkeä tai hyvin valaistu tai sisääntuloportaissa kaide. Palveluista tuotetaan ikäihmisille ja heitä ohjaaville sekä palveluita tuottaville viestintä- ja neuvontamateriaalia.  Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa halutaan nostaa esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Lähtökohtana on tieto hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevien ruokapalvelujen merkityksestä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena. 

Hanke tuottaa alueen palveluista viestintä- ja neuvontamateriaalia ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa.  Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista.  Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry. 

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hanke alkoi 1.2.2020 ja päättyy 31.10.2022.