Suositukset

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet, koko väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset julkaistiin tammikuussa 2014. Ne noudattavat pääosin pohjoismaisia ravitsemussuosituksia (NNR2012).

Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveiden ihmisten ruokavalion suunnitteluun ja ravinnonsaannin arviointiin.  Sairauksien kohdalla suosituksia tulee soveltaa tilanteen mukaan. Ikääntyneiden kohdalla on erityisesti tilanteita, joissa on vaikea vetää rajaa terveyden ja sairauden välille. Monet lääkitystä tai hoitoa vaativat pitkäaikaissairaudet eivät vähennä fyysistä aktiivisuutta tai heikennä elämänlaatua, kun sairauden hoitotasapaino on hyvä. 

Vuonna 2010 julkaistuissa ’Ravitsemussuositukset ikääntyneille’ –suosituksissa ikääntyneiden eroja terveyden, sairauksien ja avuntarpeen suhteen on havainnollistettu kolmiolla, josta on tarkoituksella jätetty ikäryhmät jaottelun perusteena pois. Yli 80-vuotias voi olla terve eikä hänellä ole lääkkeitä käytössään, ja juuri eläkkeelle jääneellä 60 vuotta täyttäneellä saattaa olla useita sairauksia ja monenlaisen tuen tai avun tarvetta. Välimaastoon jää heterogeeninen ja kasvava ryhmä ikääntyneitä, joiden ravitsemuksen arviointiin ja ravitsemusohjauksen tai –hoidon tarpeeseen tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.  

Suosituksista kirjoitettiin artikkeli, joka julkaistiin Journal of Nutrition and Health -lehdessä.

Nutritional guidelines for older people in Finland.

Suominen MH, Jyvakorpi SK, Pitkala KH, Finne-Soveri H, Hakala P, Mannisto S, Soini H, Sarlio-Lahteenkorva S. J Nutr Health Aging. 2014;18:861-7.