Suositukset

Ikääntyneiden ruokasuositukset julkistettiin 2020 maaliskuussa. Ikääntyneille on myös omat liikkumissuositukset.

Ikääntyneiden ravitsemus on tiiviisti yhteydessä toimintakykyyn ja elämänlaatuun.  Ravitsemustila heikkenee etenkin sairauksien yhteydessä. Huono ravitsemustila, vähäinen proteiinin ja riittämätön vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti kiihdyttää haurastumista, lihaskatoa, heikentää vastustuskykyä ja ennakoi sairastumiskierrettä ja laitostumista.  Hyvä ravitsemustila tukee aivoterveyttä, toimintakykyä, nopeuttaa sairauksista toipumista ja mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Tutkimusten mukaan ruokavalion heikentynyt laatu johtaa virheravitsemukseen, toimintakyvyn heikkenemiseen, lisää masennusriskiä ja nopeuttaa muistisairauden etenemistä, huonontaa mielialaa ja elämänlaatua. Ikääntyneen hyvä ravitsemustila pienentää myös terveydenhuollon kustannuksia.

Kansalliset ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveiden ihmisten ruokavalion suunnitteluun ja ravinnonsaannin arviointiin.  Sairauksien kohdalla suosituksia tulee soveltaa tilanteen mukaan. Ikääntyneiden kohdalla on erityisesti tilanteita, joissa on vaikea vetää rajaa terveyden ja sairauden välille. Monet lääkitystä tai hoitoa vaativat pitkäaikaissairaudet eivät vähennä fyysistä aktiivisuutta tai heikennä elämänlaatua, kun sairauden hoitotasapaino on hyvä.

Tutustu suosituksiin verkossa!

Suosituksissa ikääntyneiden eroja terveyden, sairauksien ja avuntarpeen suhteen on havainnollistettu kolmiolla, josta on tarkoituksella jätetty ikäryhmät jaottelun perusteena pois. Yli 80-vuotias voi olla terve eikä hänellä ole lääkkeitä käytössään, ja juuri eläkkeelle jääneellä 60 vuotta täyttäneellä saattaa olla useita sairauksia ja monenlaisen tuen tai avun tarvetta. Välimaastoon jää heterogeeninen ja kasvava ryhmä ikääntyneitä, joiden ravitsemuksen arviointiin ja ravitsemusohjauksen tai –hoidon tarpeeseen tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. 

Edellisistä, vuonna 2010 julkaistuista suosituksista kirjoitettiin artikkeli, joka julkaistiin Journal of Nutrition and Health -lehdessä.

Nutritional guidelines for older people in Finland.

Suominen MH, Jyvakorpi SK, Pitkala KH, Finne-Soveri H, Hakala P, Mannisto S, Soini H, Sarlio-Lahteenkorva S. J Nutr Health Aging. 2014;18:861-7.