Hyvät ruokapalvelut tukevat ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista

Ikäruoka-hanke: tukea ja joustoa ruokailuun, syödään yhdessä!


Hyvä ravitsemus ja ruokailu ylläpitävät ikääntyneen toimintakykyä ja tukevat hänen kotona asumistaan. Kun huolehditaan ikääntyneen hyvästä ravitsemustilasta, hänen toimintakykynsä heikkenemistä voidaan ehkäistä ennalta. Tämä on edullisempaa kuin korjaava hoito, joten myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua voidaan hillitä. Näin todetaan Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -tutkimushankkeessa.

Suomen kasvavalle ikääntyneiden joukolle suunnattuja ruokapalveluja on kehitettävä niin, että ne entistä paremmin tukevat kotona asumista. Palveluja kehitettäessä on otettava huomioon ruoan laadun rinnalla ruokailun psykososiaalinen tärkeys ja kulttuuriset merkitykset. Selvityksessä esiin nousseet tarpeet tarjoavat myös monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ikääntyneiden ruoan ravitsemuslaatua on pystyttävä arvioimaan luetettavasti, koska vain laadukas ja maittava ruoka ylläpitää hyvää ravitsemustilaa.

Vanhuuseläkkeellä oleville tuettua ateriointia

Tutkimushanke suosittelee muun muassa tuetun aterioinnin mahdollistamista vanhuuseläkkeellä oleville. Ikääntyneiden hyvää ravitsemusta kannattaa tukea ennakoivasti ennen kuin ravitsemustilaa heikentäviä riskitekijöitä ilmaantuu. Valtakunnallisesti tällainen malli voisi olla rinnastettavissa korkeakouluruokailun ateriatukeen.

Ruokapalveluista tiedottamista on myös parannettava, jotta ikääntyneet löytävät tiedon helposti eri toimijoiden tarjoamista ikääntyneille sopivista ruokapalveluista. Yksi mahdollisuus tähän olisi luoda valtakunnallinen helppokäyttöinen verkossa toimiva alusta, johon eri toimijat voivat lisätä tietoa ruokapalveluistaan ja jossa palvelujen käyttäjät voivat käydä arvioimassa palveluja.

Ikäihmisten ravitsemusta ja ruokailua arvioitava 

Ikääntyneiden ravitsemustilan ja ruokapalvelujen arviointiin ja seurantaan kannattaa panostaa, koska ravitsemus ja ruokapalvelujen saatavuus sekä laatu vaikuttavat mahdollisuuteen asua kotona. Yli 75 vuotta täyttäneiden ravitsemustietoa pitää olla valtakunnallisesti saatavilla, koska toimintakykyyn, terveyteen ja ravitsemukseen liittyvät haasteet lisääntyvät iän karttuessa.  

Luotettavalle ravitsemustiedolle ja -ohjaukselle kysyntää

Ikääntyneet ja heidän kanssaan työtä tekevät ammattilaiset kaipaavat luotettavaa ravitsemustietoa ja -ohjausta. Käytännössä tämä voitaisiin varmistaa siten, että jokaisessa maakunnassa olisi vähintään yksi ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt ravitsemusasiantuntija.  

Asiantuntemuksen vahvistamisen rinnalle tarvitaan myös selkeät suositukset ja käytännönläheiset ohjeistukset siitä, miten ikääntyneiden ruokapalvelut pitää järjestää. Näin voidaan kansallisesti varmistaa ikääntyneille laadukkaat ruokapalvelut asuinpaikasta ja toimijasta riippumatta. 

Tutkimushankkeen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry ja Gerontologinen Ravitsemus Gery ry.

Raportti

Lisätietoja: yliopistonlehtori Raisa Valve, Helsingin yliopisto, p. 029 412 0235, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi sekä neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 328, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Osaraportit löytyvät Geryn sivuilta.

Twitterissä asiasanalla #ikäruoka