Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010

Vuonna 2010 julkaistiin ensimmäiset valtakunnalliset ravitsemussuositukset, jotka keskittyvät ikääntyneiden ravitsemukseen.

Suositukset voi ladata ja tallentaa tietokoneelle tästä (pdf).

Suositusten keskeiset painopisteet:

Ravitsemukselliset tarpeet ikääntymisen eri vaiheissa otetaan huomioon

Ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydessä ikääntyneiden terveydentilaan ja toimintakykyyn. Ikääntyneiden erityistilanteet sairauksien ja kuntoutumisen yhteydessä otetaan ruokapalveluissa ja ravitsemushoidon toteuttamisessa huomioon.

Ikääntyneiden ravitsemus arvioidaan säännöllisesti

Ikääntyneen ravitsemustila arvioidaan terveys-, hoiva- ja tukipalveluissa seuraten painoa ja erityisesti sen muutoksia sekä käyttäen ravitsemustilan arviointiin kehitettyjä menetelmiä. Syödyn ruuan määrä arvioidaan tarvittaessa käyttämällä siihen soveltuvia menetelmiä.

Ravitsemushoidon avulla turvataan riittävä energian, proteiinin, ravintoaineiden, kuidun ja nesteen saanti.

Ravitsemusongelmiin puututaan suunnitelmallisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tehostettua ravitsemushoitoa toteutetaan silloin, kun ravitsemustila on heikentynyt, paino laskenut tai syödyn ruuan määrä on vähäinen.

D-vitamiinilisän käyttö yli 60-vuotiailla varmistetaan

Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa (800 IU) vuorokaudessa ympäri vuoden.

D-vitamiini

Riittävä D-vitamiinin saanti lisää luun mineraalipitoisuutta, parantaa lihaskoordinaatiota, vähentää kaatumisia ja luunmurtumia. D-vitamiininpuute voi johtaa lihaskatoon, mikä heikentää tasapainoa ja altistaa kaatumisille.

Suositus

Ravinnosta 10 µg/vrk ja yli 75 vuotiaille 20 µg/vrk. Lisäksi D-vitamiinia yli 60-vuotiaille ravintolisänä 20 µg/vrk ympäri vuoden.

10 µg = 400 IU

Proteiini

Riittävä proteiinin saanti suojaa lihaskadolta ja edesauttaa toimintakyvyn säilymistä. Lisäksi se vaikuttaa kehon immuunijärjestelmään ja vaikuttaa ihon kuntoon. Sitä tarvitaan myös haavojen paranemiseen ja se suojaa luukadolta.

Suositus

Proteiinin saantisuositus on aikuisille 1,1-1,3 g/paino (kg) ja yli 64-vuotiaille 1,2-1,4 g/paino (kg)

--

Kesällä 2013 julkaistiin arvostetussa amerikkalaisessa tiedelehdessä suositukset ikääntyneiden optimaalisesta proteiinin saannista. Suosituksissa todetaan, että vähimmäismäärä proteiinia ikääntyneillä on 1,0-1,2 g proteiinia/ kg kehon paino/ vrk, jolla turvataan kehon perustoimintojen proteiinin tarve. Suurempi saanti (>1,4 g) on välttämätöntä sairauksien ja lihaskuntoharjoittelun yhteydessä. Tärkeää on myös ottaa huomioon proteiinin laatu ja lähde, aterialla nautitun proteiinin kokonaismäärä (vähintään 30 g), ajoitus ja täydennysravintovalmisteiden tarve. Yhteenvedossa käsitellään lisäksi useiden sairauksien ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä huomioonotettavat asiat proteiinin saannin suhteen.

Artikkeli on ladattavissa osoitteessa www.jamda.com

Proteiinia 1 - 1,2 g kehon painokiloa kohden tarkoittaa 60 kg painavan henkilön kohdalla 60 - 72 g. Kun tavoitteena on lihasvoiman lisääminen, proteiinia tarvitaan enemmän, vähintään 1,4 g/kg, jolloin proteiinin päiväsaannin tulee olla vähintään 84 grammaa. Kun painoa on 70 kg, vastaavat määrät ovat 70 - 84 g ja 98 g. Suomalaisten tutkimusten mukaan proteiinin saanti ikääntyneillä on usein alle näiden tavoiteltavien määrien.

Voit tutustua aiheeseen myös Ruokaviraston www-sivuilla.